Wydane tomy
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 11 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 10 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 9 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom dziewiąty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony został na cztery działy. Pierwszy, najobszerniejszy, poświęcony jest problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składa się z pięciu opracowań. Autorem pierwszego z nich jest dr hab. Mariusz Nowak z Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Jest on niemal stałym współpracownikiem  „Studiów  Humanistyczno-Społecznych”  już   od   wielu   lat. Na łamach czasopisma publikuje zarówno opracowania, jak również artykuły recenzyjne. W tym tomie przedstawia Rosję w XIX-wiecznych systemach bezpieczeństwa w Europie. W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie wydaje się to temat szczególnie interesujący.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 8 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

„Studia Humanistyczno-Społeczne” są kontynuacją czasopisma wychodzącego od 1992 r. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne”. Po jego wznowieniu pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były jako „Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

W przyjętej koncepcji merytorycznej „Studia” są periodykiem poświęconym dziejom  nowożytnym  i  najnowszym,  zagadnieniom  politologicznym   i   prawnym oraz stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu publicznemu. Oprócz opraco- wań zawierają również materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania.

Na tom ósmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” składają się trzy działy. Pierwszy poświęcony został problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składają się na niego trzy opracowania autorstwa kolejno Wiktora Węglewicza, Mariusza Nowaka i Wojciecha Saletry. Pierwszy z wy- mienionych autorów jest magistrem i doktorantem na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swój tekst poświęcił rozwojowi szkolnictwa w Opatowie do XIX w. Należy zwrócić uwagę, że w okresie staropolskim ten ośrodek miejski należał do największych w Małopolsce. O prymat w ówczesnym województwie sandomierskim rywalizował z Sandomierzem.

Więcej…
 
Studia Humanistyczno - Społeczne Tom7 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom siódmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na dwa

działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: prof. Jerzego Gaula oraz współautorstwa Jacka Długosza i Mariusza Nowaka. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na bogatej kwerendzie bibliotecznej i archiwalnej. Szczególnie należy zwrócić uwagę na tekst prof. Jerzego Gaula, który wykorzystuje m.in. niemieckojęzyczną literaturę i źródła przechowywane w wiedeńskich archiwach. Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z dziewięciu artykułów poświęconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Warto również zwrócić uwagę, że pierwsze trzy opracowania, autorstwa prof. Ryszarda M. Czarnego, mgr Magdaleny Madej i mgr Agnieszki Zyzy, dotyczą problematyki arktycznej i krajów skandynawskich. Tematyka ta w ostatnim czasie jest coraz częściej podejmowana w Polsce i na świecie. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ważnej roli Arktyki w kształtowaniu klimatu oraz znajdujących się tam złóż surowców energetycznych (gaz, ropa naftowa).

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4