Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 13 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

 

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik. Natomiast od 2016 r. czasopismo będzie kwartalnikiem.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

Życzymy miłej lektury!

 

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

 

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra (Kielce, Polska)

Introduction.pdf

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra (Kielce, Polska)

Wprowadzenie.pdf

HISTORIA

Marek Przeniosło (Kielce, Polska)

Stosunek społeczeństwa Królestwa Polskiego do wojsk i władz rosyjskich w latach I wojny światowej.pdf

Marica Karakaš Obradov (Zagreb, Chorwacja)

Migracje Chorwatów w trakcie i tuż po II wojnie światowej.pdf

Martina Grahek Ravančić (Zagreb, Chorwacja)

W imieniu ludu: Sądy Ochrony Godności Ludzkiej Chorwatów i Serbów w Chorwacji w 1945 roku).pdf

Vladimir Geiger (Zagreb, Chorwacja)

Pozbawienie wolności i praca przymusowa w Chorwacji/Jugosławii w latach 1945–1951.pdf

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Tomasz Majta (Kielce, Polska)

Czy istnieje Europa Środkowa? Ramy geograficzno-kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej a twórczość Andrzeja Stasiuka i Ziemowita Szczerka.pdf

Roman S. Czarny (Kielce, Polska)

Wizerunek i stereotyp w promocji zagranicznej kraju.pdf

Elke Murdock (Luksemburg, Luksemburg)

Ulotna tożsamość europejska: refleksje nad konstrukcją ponadnarodowej tożsamości i brakiem jej wyrazistości.pdf

Agata Włodarska-Frykowska (Łódź, Polska)

Kontekst społeczny zmian dekoratyzacyjnych na Litwie.pdf

Małgorzata Soja (Częstochowa, Polska)

Kryzysy Unii Europejskiej a kontekst bezpieczeństwa.pdf

Adrian Mitręga (Kielce, Polska)

Problematyka bezpieczeństwa energetycznego Polski w działalności politycznej Sojuszu Lewicy Demokratycznej na początku XXI wieku.pdf

Magdalena Chybowska (Kielce, Polska)

Szahidki – jako globalny problem terrorystycznej aktywności kobiet.pdf

RECENZJE

Ludmiła Dziewięcka-Bokun (Wrocław, Polska)

Elżbieta Trafiałek, Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku. Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, ss. 310.pdf