Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 14 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

 

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik. Natomiast od 2016 r. czasopismo będzie kwartalnikiem.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

Życzymy miłej lektury!

 

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra


Radosław Kubicki, Wojciech Saletra (Kielce, Polska)

Introduction

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra (Kielce, Polska)

Wprowadzenie

HISTORIA

Dominik Flisiak (Kielce, Polska)

Udział Żydów w powstaniu kościuszkowskim.Pamięć o polsko-żydowskim braterstwie broni

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk (Kielce, Polska)

Hiszpania a sprawa polska na kongresie wiedeńskim.pdf

Mariusz Nowak (Kielce, Polska)

Lider królewiackich konserwatystów Zygmunt Wielopolski wobec procesu sekularyzacji i demokratyzacji społeczeństw europejskich w drugiej połowie XIX w.pdf

Waldemar Makuła (Cracow, Polska)

Koncepcja zasad wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego z początku minionego stulecia.pdf

POLITOLOGIA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Ryszard M. Czarny (Kielce, Polska)

Współpraca w Regionie Nordyckim.pdf

Denisa Karabová (Trnava, Słowacja)

Tożsamość europejska w kontekście tożsamości nordyckiej.pdf

Joanna Grzela (Kielce, Polska)

Meandry norweskiej europejskości.pdf

Marek Hrušovský (Trnava, Słowacja)

Słaba pozycja nordyckich partii chadeckich.pdf

Magdalena Tomala (Kielce, Polska)

Unia Europejska wobec bezpieczeństwa ekologicznego w Arktyce.pdf

Irena Fudali, Aneta Smolińska (Kielce, Polska)

Świadomość ekologiczna w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki ‒ pragmatyczna analiza zjawiska.pdf

Artur Życki, Anna Szlufik Chybowska (Kielce, Polska)

Poczucie bezpieczeństwa publicznego. Kara śmierci: okrucieństwo czy sprawiedliwość? .pdf