Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 15 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

 

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik. Natomiast od 2016 r. czasopismo będzie kwartalnikiem.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

Życzymy miłej lektury!

 

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

 

 

SHS, t. 15, 2016.6. Wioleta Sattarov.pdf/SHS t. 12, 2016.6. Dariusz Jarosz, Maria Pasztor.pdf">POLITYKA PRZESIEDLENIA ROSJAN DO AZERBEJDŻANU PRZEZ IMPERIUM ROSYJSKIE W LATACH 1830–1917

1 Strona tytułowa i spis treści
2 Wprowadzenie
3 OKOLICZNOŚCI ZDOBYCIA I UTRATY SANDOMIERZA – PRZEZ POLSKIE ODDZIAŁY PODCZAS KAMPANII 1809 ROKU
4 >POLITYKA PRZESIEDLENIA ROSJAN DO AZERBEJDŻANU PRZEZ IMPERIUM ROSYJSKIE W LATACH 1830–1917
5 CHOROBY ZAKAŹNE I SPOSOBY WALKI Z NIMI W LATACH 1918–1939 NA PRZYKŁADZIE MIASTA KIELCE I POWIATU KIELECKIEGO
6 PAŃSTWOWY URZĄD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PRZYSPOSOBIENIA WOJSKOWEGO JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO W LATACH 1927–1939
7 PERSPEKTYWY ZACHOWANIA NEUTRALNOŚCI – ZARYS ZMIAN W DOKTRYNIE POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA SZWECJI W LATACH 1989–2004
8 BEZPIECZEŃSTWO W LOTNICTWIE. ZARYS PROBLEMATYKI
9 OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – WYBRANE ASPEKTY
10 POLITYKA MIGRACYJNA WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH. TRENDY EUROPEJSKIE A POLSKA
11 NIEMIECKA DEBATA MIGRACYJNA „WCZORAJ” I „DZIŚ”
12 WIARA, MIŁOŚĆ, NADZIEJA. NAUKA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI WOBEC PRZEOBRAŻEŃ SPOŁECZNYCH WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
13 INTERPRETACJA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY JAKO SWOISTYCH ŹRÓDEŁ PRAWA – WYBRANE PROBLEMY
14 INSTYTUCJA DORĘCZENIA PISM PEŁNOMOCNIKOWI W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
15 INNOWACJE W POLITYCE SPOŁECZNEJ XXI WIEKU, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, ZMIANA, ROZWÓJ, POLITYKA SOCJALNA, POD REDAKCJĄ ELŻBIETY TRAFIAŁEK KATOWICE: WYDAWNICTWO NAUKOWE „ŚLĄSK”, 2014, SS. 385
16 Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – DEKADA DOŚWIADCZEŃ
17 SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI: OD NAUK POLITYCZNYCH DO NAUKI O POLITYCE. EWOLUCJA I STAN WSPÓŁCZESNY BADAŃ POLITYKI, USTROŃ, 22–24 WRZEŚNIA 2014 ROKU