Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 12 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

 

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik. Natomiast od 2016 r. czasopismo będzie kwartalnikiem.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

Życzymy miłej lektury!

 

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

 

 

1 Strona tytułowa i spis treści
2 Wprowadzenie
3 Strona tytułowa i spis treści
4 WITOLD STANIEWICZ – PROFESOR EKONOMIKI ROLNICTWA, REKTOR UNIWERSYTETU STEFANA BATOREGO W WILNIE
5 INTERESY NIE TYLKO POLITYCZNE: STOSUNKI POLSKICH WŁADZ PARTYJNYCH I PAŃSTWOWYCH Z PARTIAMI KOMUNISTYCZNYMI EUROPY ZACHODNIEJ W LATACH 1949–1953
6 POLSKA I POLACY A „DUCH” NOWOŻYTNOŚCI W DZIENNIKU WITOLDA GOMBROWICZA
7 INSTRUMENTALIZACJA HISTORII I PAMIĘCI NARODOWEJ/a>
8 ЯЗЫК И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ПОЛЯКОВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА)
9 RECEPCJA I REALIZACJA POSTULATÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNO-POLITYCZNEJ PO 1989 ROKU. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE PROJEKTU BADAWCZEGO
10 EKOLOGIA – NORDYCKIE UJĘCIE PROBLEMU
11 ARMUT IM XXI JAHRHUNDERT – URSACHEN, ERSCHEINUNGSFORMEN UND BEKÄMPFUNGSMETHODEN
12 TEORETYCZNE KIERUNKI ZMIAN W OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE A SYTUACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
13 INNOWACYJNOŚĆ W WYTWARZANIU I PRZESYLE ENERGII JAKO WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO PAŃSTWA
14 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ PAŃSTW SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W SIŁACH ZBROJNYCH
15 SHS t. 12, 2016.16. Tadeusz Compa, Radosław Żmigrodzki.pdf