Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 11 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Inicjatorami powołania do życia „Studiów Humanistyczno-Społecznych” byli pra­cownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a następnie Akademii Świętokrzy­skiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne” (ISSN 1230-5049). Następnie, po jego wznowieniu, pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były pod nazwą „Studiów Humanistyczno-Społecznych Akademii Świętokrzyskiej” (ISSN 1734-4689). Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych” („Humanites and Social Studies”, ISSN 2081-2493). Skrótem nazwy Studiów jest „SHS”.

 

 

W przyjętej koncepcji merytorycznej Studia są periodykiem poświęconym historii, politologii, bezpieczeństwu, stosunkom międzynarodowym oraz naukom o administracji i prawie, w tym szczególnie historii administracji i prawa oraz prawu konstytucyjnemu. Oprócz opracowań zamieszczane są w nich również materiały źródłowe oraz artykuły recen­zyjne i sprawozdania.

„Studia Humanistyczno-Społeczne” wydawane są drukiem przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Do 2013 r. były one rocznikiem, a od 2014 r. wydawane są jako półrocznik. Natomiast od 2016 r. czasopismo będzie kwartalnikiem.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

 

Życzymy miłej lektury!

 

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

Radosław Kubicki, Wojciech Saletra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Wprowadzenie

 

HISTORIA

 

Rafał Kowalczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)

Polityka gospodarcza Prus w „polskich” prowincjach w latach 1772-1806

Karolina Święcich (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Zdrowie i higiena w powiecie pińczowskim w dwudziestoleciu międzywojennym

Szymon Szarek (Kielce, Polska)

Wpływy polityczne w strażach pożarnych województwa kieleckiego w okresie międzywojennym

Bruno Marek Wojtasik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Budowa kościoła jako przejaw społecznej inicjatywy w schyłkowej fazie PRL (1983-1989) ‒ na przykładzie diecezji kieleckiej

 

POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, BEZPIECZEŃSTWO

I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

Krzysztof Kubiak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Siły zbrojne państw nordyckich. Historyczne doświadczenie i współczesność

Łukasz Iwasiński (Uniwersytet Warszawski, Polska)

Współczesne nawiązania do myśli Thorsteina Veblena

Самир Саттаров (Национальная Академия Наук Азербайджана в Баку, Азербайджан)

Культурное пограничье в Азербайджане

Jadwiga Sztaba (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Les tendances dans le développement régional sur la base des régions: Nord Pas de Calais et la Voïevodie Świętokrzyskie

Monika Grabowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

Zjawisko odwróconej subsydiarności

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Program i materiały wyborcze Polskiego Stronnictwa Ludowego z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku

 

RECENZJE

 

Lucyna Wiśniewska-Rutkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Adam Zamojski, Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego narodu 966-2008, tłum. Michał Ronikier, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011, ss. 585

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty, pod red. Ewy Nalewajko, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011, ss. 183

Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)

Ryszard M. Czarny, High North – między geografią a polityką, Kielce-Trnava: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2014, ss. 390

 

SPRAWOZDANIA

 

Tomasz Pawłuszko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Sprawozdanie z konferencji naukowej: Arktyka i kraje nordyckie w przestrzeni politycznej i gospodarczej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 15 maja 2014 roku

Radosław Kubicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Sprawozdanie z konferencji naukowej: Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej i regionalnej, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 27 maja 2015 roku

 

1 Tom 11