Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 9 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

Tom dziewiąty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony został na cztery działy. Pierwszy, najobszerniejszy, poświęcony jest problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składa się z pięciu opracowań. Autorem pierwszego z nich jest dr hab. Mariusz Nowak z Instytutu Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Jest on niemal stałym współpracownikiem  „Studiów  Humanistyczno-Społecznych”  już   od   wielu   lat. Na łamach czasopisma publikuje zarówno opracowania, jak również artykuły recenzyjne. W tym tomie przedstawia Rosję w XIX-wiecznych systemach bezpieczeństwa w Europie. W kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie wydaje się to temat szczególnie interesujący.

Autorem drugiego artykułu jest mgr Karol Lewandowski. Jest on doktorantem na UJK, na stałe mieszkającym w Warszawie. Obecnie pracuje w Polskich Liniach Lotniczych „LOT” jako pilot Boeinga 787 Dreamliner. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Napisał artykuł na temat prób ustanowienia kontroli cywilnej nad siłami zbrojnymi w Polsce w latach 1918-1945.

Dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, redaktor naczelny Studiów oraz dziekan Wy- działu Zarządzania i Administracji na UJK, jest autorem trzeciego artykułu zamieszczonego w niniejszym tomie. Przedstawia w nim rozwój polityczny i społeczny Kielc w okresie od zakończenia drugiej wojny światowej do końca pierwszej dekady XXI w. Warto zwrócić uwagę, że tekst jest publikowany w języku angielskim, co może wpłynąć na większe rozpropagowanie wiedzy o stolicy województwa świętokrzyskiego w Euro- pie i na świecie. Należy także odnotować, że autor jest rodowitym kielczaninem, byłym posłem na Sejm z okręgu kieleckiego oraz byłym przewodniczącym Rady Miejskiej Kielc. Wiele przedstawianych w artykule wydarzeń było mu zatem znanych z autopsji.Autorem kolejnego  artykułu  jest  mgr  Stanisław  Zubek,  zastępca  dyrektora w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Wcześniej pracował także jako dziennikarz oraz nauczyciel akademicki. Na łamach naszego periodyku przedstawia problematykę stosunków między rządem a Episkopatem Polski tuż po zakończeniu działań wojennych na ziemiach polskich w latach 1945-1946.

Autorem ostatniego artykułu w dziale historycznym prezentowanego tomu jest dr Piotr Swacha. Jest on adiunktem w Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce ruchu ludowego oraz na medioznawstwie. W artykule przedstawił on problematykę związaną z prezentowaniem medialnym na Zachodzie, na falach Radia Wolna Europa oraz Polskiej Sekcji Radia BBC, procesu Romana Romkowskiego, Józefa Różańskiego oraz Józefa Fejgina ‒ pracowników X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Powyższa rozprawa sądowa odbyła się w 1957 r.

Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z trzech artykułów poświęconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Autorami pierwszego z nich są, wcześniej już przedstawiany, Wojciecha Saletrę oraz mgr Adriana Mitręgę, doktorant UJK. Podjęli niezwykle ważną obecnie tematykę bezpieczeństwa energe- tycznego, którą analizują na przykładzie dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat wydobycia gazu łupkowego.

Kolejne artykuły są autorstwa mgr Sylwii Woźniak-Lis i mgr. Stanisława Hajkowskiego. Pierwsza z wymienionych jest doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim, a drugi doktorantem na Uniwersytecie Łódzkim.

Dział trzeci tomu dziewiątego „Studiów Humanistyczno-Społecznych” składa się z jednego materiału źródłowego. Jest to tekst europejskiego manifestu Platformy Obywatelskiej z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. Jego analizy podjął się dr Radosław Kubicki z UJK.

Recenzje, to ostatni dział tego tomu Studiów –– omawiana w nim jest książka autorska dr. hab. prof. UJK Kazimierza Kika. Przedstawienia publikacji podjął się wy- mieniany już wcześniej Adrian Mitręga.

Zapraszamy do współpracy historyków, politologów, socjologów i prawników oraz przesyłania swoich tekstów do publikowania na łamach kolejnych tomów „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

 

Życzymy miłej lektury!

 

 

 

Radosław Kubicki

Wojciech Saletra

Kielce

Szczegółowe informacje o afiliacji poszczególnych Autorów znajdują się we Wprowadzeniu do danego tomu

1 Spis treści
2 Table of contents

Czytaj online

3 Wprowadzenie
4

Mariusz Nowak

MIEJSCE ROSJI W XIX-WIECZNYCH SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

5

Karol Lewandowski

PRÓBY USTANOWIENIA KONTROLI CYWILNEJ NAD SIŁAMI ZBROJNYMI W POLSCE W LATACH 1918-1945

6

Wojciech Saletra

KIELCE IN THE YEARS 1945-2010. AN OVERVIEW OF THE POLITICAL AND SOCIAL PORTRAIT OF THE CITY

7

Stanisław Zubek

POROZUMIENIE MIĘDZY RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A EPISKOPATEM POLSKI NA TLE STOSUNKÓW KOŚCIELNO-PAŃSTWOWYCH W LATACH 1945-1956

8

Piotr Swacha

PROCES ROMKOWSKIEGO, RÓŻAŃSKIEGO I FEJGINA NA FALACH RADIA WOLNA EUROPA ORAZ POLSKIEJ SEKCJI RADIA BBC

9

Wojciech Saletra, Adrian Mitręga

KWESTIA WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO W DEBACIE ENERGETYCZNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

10

Sylwia Woźniak-Lis

„BEZPIECZEŃSTWO LUDZKIE” – KONTROWERSJE WOKÓŁ WYODRĘBNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZKIEGO

11

Stanisław Hajkowski

STUDIUM TEORETYCZNE WYWIADU – DEBATY

12

Radosław Kubicki

SILNA POLSKA W BEZPIECZNEJ EUROPIE. EUROPEJSKI MANIFEST PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Z WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU

13

Adrian Mitręga

Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji 1990-2010, Kielce 2014, ss. 229