Studia Humanistyczno - Społeczne Tom 8 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00

„Studia Humanistyczno-Społeczne” są kontynuacją czasopisma wychodzącego od 1992 r. W latach 1992-1996 wyszły trzy pierwsze tomy czasopisma, którego tytuł brzmiał wówczas: „Kieleckie Studia Społeczne”. Po jego wznowieniu pierwszy i drugi tom – z 2005 i 2007 r. – publikowane były jako „Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej”. Od tomu trzeciego z 2009 r. czasopismo wydawane jest pod bieżącym tytułem „Studiów Humanistyczno-Społecznych”.

W przyjętej koncepcji merytorycznej „Studia” są periodykiem poświęconym dziejom  nowożytnym  i  najnowszym,  zagadnieniom  politologicznym   i   prawnym oraz stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu publicznemu. Oprócz opraco- wań zawierają również materiały źródłowe, recenzje i sprawozdania.

Na tom ósmy „Studiów Humanistyczno-Społecznych” składają się trzy działy. Pierwszy poświęcony został problematyce historycznej. Przyjęto w nim układ chronologiczny prezentowanych tematów. Składają się na niego trzy opracowania autorstwa kolejno Wiktora Węglewicza, Mariusza Nowaka i Wojciecha Saletry. Pierwszy z wy- mienionych autorów jest magistrem i doktorantem na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Swój tekst poświęcił rozwojowi szkolnictwa w Opatowie do XIX w. Należy zwrócić uwagę, że w okresie staropolskim ten ośrodek miejski należał do największych w Małopolsce. O prymat w ówczesnym województwie sandomierskim rywalizował z Sandomierzem.

 

Drugi z autorów, dr hab. Mariusz Nowak, jest pracownikiem Zakładu Historii XIX Stulecia w Instytucie Historii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w   Kielcach.   Autor   od  wielu   lat   współpracuje   ze   „Studiami   Humanistyczno

-Społecznymi”. Na łamach czasopisma publikuje zarówno opracowania, jak również artykuły recenzyjne. W niniejszym tomie przedstawia problem dotyczący roli branki w strategii politycznej Aleksandra Wielopolskiego wzmacniania systemu koncesji dla Królestwa Polskiego w 1862 r.

Trzeci z autorów, dr hab. prof. UJK Wojciech Saletra, jest redaktorem naczelnym tego czasopisma oraz Dziekanem Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach. W publikowanym artykule przywołuje przyczyny i przebieg ekscesów antyżydowskich, które miały miejsce w Warszawie w 1881 r. Stosunki polsko-żydowskie oraz ich ocena są ciągle ważnym problemem, budzącym zainteresowanie nie tylko w Polsce i Izraelu. Z tego między innymi powodu artykuł ten jest w języku angielskim, co niewątpliwie wpłynie na powiększenie grona jego odbiorców spoza Polski.

Na drugi dział prezentowanego tomu składa się dziewięć artykułów poświęconych politologii,  stosunkom  międzynarodowym  i  bezpieczeństwu.  Autorem  pierwszego z nich jest dr Radosław Kubicki z UJK. Przedstawia on powstanie i rozwój pierwszych partii chłopskich w Szwecji.

 

Szczegółowe informacje o afiliacji poszczególnych Autorów znajdują się we Wprowadzeniu do danego tomu

 

1 Spis treści
2 Table of contents

Czytaj online

3 Wprowadzenie
4

Wiktor Węglewicz

ZARYS DZIEJÓW SZKOLNICTWA W OPATOWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO ROKU 1815

5

Mariusz Nowak

O ROLI BRANKI W STRATEGII POLITYCZNEJ ALEKSANDRA WIELOPOLSKIEGO WZMACNIANIA SYSTEMU KONCESJI DLA KRÓLESTWA POLSKIEGO W 1862 R.

6

Wojciech Saletra

THE CAUSES AND THE COURSE THE OF ANTI-JEWISH EVENTS IN WARSAW IN DECEMBER 1881

7

Radosław Kubicki

PIERWSZE PARTIE CHŁOPSKIE W SZWECJI – LANTMANNAPARTIET, BONDEFÖRBUNDET I JORDBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

8

Wojciech Saletra, Adrian Mitręga

POLITYKA ENERGETYCZNA HISZPANII NA POCZĄTKU XXI W.

9

Agnieszka Janowska

ZAGROŻENIA, STAN I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZEŃSTW LOKALNYCH W ANGLII NA PRZYKŁADZIE BASINGSTOKE AND DEANE – DYSTRYKTU W HRABSTWIE HAMPSHIRE

10

Stanisław Hajkowski

ROLA WYWIADU TELEWIZYJNEGO I DZIENNIKARZA W JEGO PROWADZENIU WE WSPÓŁCZESNYCH MEDIACH

11

Violetta Gul-Rechlewicz

KRYZYS WIELOKULTUROWOŚCI. W OBLICZU POSTMULTIKULTURALIZMU?

12

Joanna Grzela

REGION NORDYCKI W MIĘDZYNARODOWEJ PERSPEKTYWIE

13

Irena Fudali

SPOŁECZNE PROBLEMY W PRZEKAZIE DUSZPASTERSKIM PRYMASA JÓZEFA GLEMPA

14

Jadwiga Sztaba

ISTOTA PARTYCYPACJI NA PRZYKŁADZIE NORD–PAS-DE-CALAIS

15

Soňa Koreňová

TEÓRIA DEMOKRACIE – POHĽAD NA DEMOKRACIUV DIELACH G. SARTORIHO A R. DAHLA APLIKÁCIA KONCEPCIÍ NA REÁLIE STAVU DEMOKRACIE NA SLOVENSKU

16

Mariusz Nowak

Lidia Michalska-Bracha, Między pamięcią a historiografią. Lwowskie debaty o powstaniu styczniowym (1864-1939), Kielce 2011, ss. 404

17

Jadwiga Sztaba

Ireneusz Kraś, Rola Narodowego Banku Polskiego w polityce gospodarczej Polski w latach 1997-2010, Częstochowa 2013, ss. 329