Studia Humanistyczno - Społeczne Tom6 Drukuj Email
piątek, 12 lipca 2013 00:00


Tom szósty „Studiów Humanistyczno-Społecznych” podzielony jest na trzy działy. Pierwszy z nich składa się z dwóch opracowań historycznych: niemieckojęzycznego autorstwa dr Richarda Leina i polskojęzycznego prof. Jerzego Gaula. Należy podkreślić, że obydwa artykuły oparte zostały na materiach archiwalnych, które dotąd nie były szerzej wykorzystywane przez polskich badaczy.

 

 


Drugi dział prezentowanych Studiów składa się z ośmiu artykułów poświęconych politologii, stosunkom międzynarodowym i bezpieczeństwu. Warto również zwrócić uwagę, że pierwsze cztery opracowania, autorstwa prof. Ryszarda M. Czarnego, dr Joanny Grzeli, dr Magdaleny Tomali i mgr Agnieszki Zyzy, dotyczą problematyki arktycznej. Tematyka ta w ostatnim czasie jest coraz częściej podejmowana w Polsce i na świecie. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu ważnej roli Arktyki w kształtowaniu klimatu oraz znajdujących się tam złóż surowców energetycznych (gaz, ropa naftowa).
Kolejne cztery teksty poświęcone są szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa. Pierwszy z nich autorstwa prof. Krzysztofa Kubiaka dotyczy geoekonomicznych i geostrategicznych konsekwencji związanych z tzw. rewolucją gazu łupkowego. Kolejny artykuł, napisany przez prof. Irenę Fudali, opisuje nowe zagrożenia społeczne. Następnie, dr Jan Gołębiewski podejmuje temat zarządzania kryzysowego w Polsce. Ostatnie opracowanie, autorstwa mgr Adriana Mitręgi, poświęcone jest wykorzystywaniu jednostek specjalnych w sytuacji zagrożenia terroryzmem nuklearnym. Poza tym na końcu obecnego tomu „Studiów Wprowadzenie Humanistyczno-Społecznych” znajduje się recenzja książki Andrzeja Żebrowskiego,
Wywiad i kontrwywiad XXI wieku (Lublin 2010).

 

Wojciech Saletra

Kielce

 

Spis treści
Table of contents

 

 

Czytaj online

 

1

Wojciech Saletra

Wprowadzenie

2

Richard Lein

Das militärische Verhalten der Tschechen im Ersten Weltkrieg

3

Jerzy Gaul

Pokój czy wojna? Polityka Józefa Piłsudskiego wobec Związku Sowieckiego
w świetle raportów dyplomatów austriackich 1926-1935

4

Ryszard M. Czarny

Daleka północ – wyzwania nie tylko terminologiczne

5

Joanna Grzela

Wzrost znaczenia Arktyki w kontekście regionalnego bezpieczeństwa. Analiza
strategii arktycznych Rosji, Kanady i USA

6

Magdalena Tomala

Wybrane wskaźniki funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w regionie
nordyckim

7

Agnieszka Zyza

Współpraca nordycka w dziedzinie kultury (specyfika, osiągnięcia, wyzwania)

8

Krzysztof Kubiak

Geoekonomiczne i geostrategiczne konsekwencje „rewolucji gazu łupkowego"

9

Irena Fudali

Nowe zagrożenia społeczne

10

Adrian Mitręga

Nuklearni komandosi, czyli wykorzystanie jednostek specjalnych w sytuacji
zagrożenia terroryzmem nuklearnym

11

Adrian Mitręga

Andrzej Żebrowski, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010, ss. 385,
ilustracje – 23, tabele – 19