Studia Humanistyczno - Społeczne Tom4 Drukuj Email
poniedziałek, 28 lutego 2011 00:00

tom 4

Na czwarty już tom Studiów Humanistyczno-Społecznych wydawanych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kiel­cach składa się siedem artykułów dotyczących XIX i XX wieku, które w niniej­szym tomie zostały zaprezentowane w układzie chronologicznym.

 

W pierwszym z nich Rafał W. Kowałczyk (Łódź) na podstawie archiwaliów przechowywanych w zespole Militaria z czasów Księstwa Warszawskiego w Ar­chiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie przedstawił plany dotyczące wybu­dowania pomnika cesarza Napoleona I w Kaliszu. Kolejne opracowanie, autorstwa Mariusza Nowaka i Moniki Ruszkowskiej (Kielce), oparte na aktach notarialnych, będących bogatym źródłem informacji, przedstawia środowisko notariuszy Wy­działu Hipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach w latach 1876-1915.

W następnym artykule Jerzy Gaul (Warszawa) omówił plan przeprowadze­nia werbunku do armii polskiej w austro-węgierskich obozach jenieckich w dru­giej połowie 1916 i na początku 1917 r. Autor, dzięki wykorzystaniu niezna­nych dotąd źródeł, odnalezionych w Kriegsarchiv w Wiedniu, wprowadził do historiografii przedmiotu wiele nowych i do tej pory nieznanych faktów. Kolejne w układzie chronologicznym opracowanie, którego autorem jest Ireneusz Ciosek (Kielce), poświęcone zostało pozycji ustrojowej instytucji starosty powiatowe­go w II Rzeczypospolitej na przykładzie ówczesnego województwa kieleckiego. Problematykę z okresu II Rzeczypospolitej kontynuuje Dariusz Buras (Kielce), opisując życie i działalność wojewody kieleckiego Ignacego Manteuffla. O ob­razie Armii Czerwonej i ZSRR na postawie akt Oddziału II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pisze Aleksander Smoliński (Toruń). Z tego opracowania wy­łania się ciekawy przegląd działań operacyjnych polskiego wywiadu dotyczący przemysłu wojennego i motoryzacyjnego w ZSRR. Ostatni w tym tomie artykuł Andrzeja Celi (Kraków) poświęcony został poglądom niemieckich teoretyków wojskowych na temat zasad użycia broni pancernej w czasie I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym.

Prezentowany tom Studiów Humanistyczno-Społecznych zamykają recenzje i sprawozdania.

Wojciech Saletra

 

1 Spis treści
2 Table of contents

Czytaj online

3 Wprowadzenie
4

Rafał Wiktor Kowalczyk

Koncepcja wybudowania pomnika Napoleona w Kaliszu. Znane i nieznane karty z dziejów prac nad pomnikiem Napoleona w Księstwie Warszawskim

5

Mariusz Nowak, Monika Ruszkowska

Środowisko notariuszy WydziałuHipotecznego Sądu Okręgowego w Kielcach w latach 1876–1915

6

Jerzy Gaul

Plan przeprowadzenia werbunku do armii polskiej w austro-węgierskich obozach jenieckich w drugiej połowie 1916 i na początku 1917 roku

7

Ineusz CiosekIr

Starosta powiatowy jako funkcjonariusz administracji państwowej i działacz samorządowy w II Rzeczypospolitej na przykładzie ówczesnego województwa kieleckiego

8

Dariusz Buras

Ignacy Manteuffel – wojewoda kielecki w latach 1924–1927

9

Aleksander Smoliński

Obraz Armii Czerwonej oraz ZSRR z lat 1921–1939 w aktach Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego

10

Andrzej Cela

Poglądy niemieckich teoretyków wojskowych na temat zasad użycia broni pancernej w czasie I wojny światowej oraz okresie międzywojennym

11

Wojciech Saletra

Katastrofa Wielkiej Armii Napoleona w R osji w 1812 roku, Łódź 2007, ss. 496, mapki i ilustr.; tenże, Małojarosławiec 1812, Warszawa 2008, ss. 228, mapki i ilustr.

12

Andrzej Felisek

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Euroatlantycka integracja Ukrainy – możliwości i perspektywy”. Winnica, 4 marca 2008